Kontakt

office@law011.rs
+381 11 244 11 41
+381 11 308 82 11
+381 63 383 221

Ime: Zorica Stevanović
Datum rođenja: 11. maj 1960.
Mesto rođenja: Beograd

Obrazovanje:

 • 1995: Položen pravosudni ispit.
 • 1995: Položen brokerski ispit i stečeno zvanje licenciranog brokera za hartije od vrednosti
 • 1982: Upisane post-diplomske studije iz međunarodnog prava, položen usmeni magistarski ispit.
 • 1978–1982: Pravni fakultet u Beogradu.
 • 1974–1978: Osma Beogradska gimnazija u Beogradu, u dvojezičnom odeljenju. Nagrade za prirodne nauke i mnoge nagrade za učestvovanje na takmičenjima iz prirodnih nauka.
 • 1966–1974: Osnovna škola „Slobodan Princip-Seljo“ u Beogradu, u eksperimentalnom dvojezičnom Francusko-Srpskom odeljenju. Vukova nagrada.

Zaposlenje:

 • jul 2006: Upis u Advokatsku komoru Beograda i registracija advokata. Najveći projekat do sada: spajanje uz pripajanje (merger) tri domaće banke u kojima je većinski akcionar strana banka. Uloga u projektu: pružanje pravnih saveta stranoj banci – klijentu i supervizor u pogledu svih pitanja vezanih za postupak spajanja uz pripajanje, učestvovanje u radu organa banaka koje su se spajale u ime klijenta, organizaciono spajanje, tumačenje propisa i tako dalje.
  Kao pravni savetnik, pružam pravne konsultacije i dajem pravna mišljenja klijentima u vezi široke lepeze pitanja, uglavnom vezane za finansije, hartije od vrednosti, finansijsko tržište, trgovanje hartijama od vrednosti, u vezi postupka preuzimanja akcionarskih društava, bankarskog prava, korporativnog prava i radnog prava. Moje svakodnevne aktivnosti podrazumevaju pripremu nacrta ugovora ili pregled dostavljenih nacrta, kako domaćeg prava tako i međunarodnog, obuhvatajući pravnu analizu velikog spektra pravnih pitanja, pripremu pravnih mišljenja o pitanjima koje postavi klijent, odgovori na questionnaires potencijalnih stranih investitora u pogledu srpskih zakona i regulative u vezi investiranja, osnivanja privrednih društava, u vezi pitanja organizacije, rada i upravljanja bankama i privrednim društvima. Bankama, kao klijentima, pružam najraznovrsnije pravne savete, vršim superviziju ugovora, akta banaka, pravilnika, pitanja u vezi saobraznosti sa propisima (compliance), i pitanja u vezi radnopravnih odnosa. Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu u bankarstvu i finansijskom tržištu pružam visoko kvalifikovane ekspertize o praktično svim pitanjima u vezi bankarskih i šire finansijskih operacija. Veći deo pravnih mišljenja i ugovora radim na engleskom jeziku. Takođe, pratim rad i pružam usluge privrednim društvima koje su članovi bankarske grupe, između ostalih i lizing kompaniji.
 • maj 2004. – jun 2006: suvlasnik konsultantske agencije „Belgrade Business Consultants“ i pravni konsultant. Glavni projekti: legal due diligence 5 domaćih banaka za stranog klijenta; savetovanje klijenta, strane banke u vezi kupovine tri domaće banke; davanje pravnih mišljenja međunarodnim organizacijama i stranim investitorima u vezi investiranja i osnivanja privrednih društava u Srbiji (kao spoljni lokalni konsultant jednoj međunarodnoj advokatskoj kancelariji). Takođe, bila sam poreski punomoćnik stranim kompanijama.
 • 15. januar 2002: Rukovodilac Odeljenja za hartije od vrednosti u Nacionalnoj štedionici – banci a.d. Beograd. Odeljenje se sastojalo od 3 službe: za trgovanje, custody i upravljanje akcionarskim kapitalom. Dva projekta su bila posebno interesantna: I) Projekat trgovanja obveznicama izdatim na osnovu „stare devizne štednje“, II) uspostavljanje custody poslova. Custody je tada bio potpuno nova usluga na finansijskom tržištu Srbije, prvi put regulisana Zakonom o finansijskom tržištu iz novembra 2003.
 • 1. februar 2000: Viši broker u „Jugobrokeru“ brokersko-dilerskom društvu, Beograd. Glavni zadatak je bio konsultovanje društava u vezi postupka privatizacije i restrukturiranja privrednih društava.
 • 1. februar 1999. – 31. januar 2000: Generalni direktor „VobDIL“ brokersko-dilerskom društvu, Novi Sad.
 • 1. maj 1992: Vojvođanska Banka A.D., Glavna filijala Beograd. Prvo sam radila u Odeljenju sredstava na svim poslovima koji su se u istom obavljali, a kasnije sam preuzela poslove vezane za hartije od vrednosti. Po položenom brokerskom ispitu i dobijanju brokerske licence (1995) bila sam ovlašćeni broker banke kao broker/diler na Beogradskoj berzi.
 • 1. avgust 1985: Prvo zaposlenje kao pripravnik u Jugobanci Udruženoj Banci Beograd, prvo u Odeljenju za razvoj poslova sa stanovništvom. Dve godine kasnije sam prešla u Odeljenje kadrovskih poslova gde sam radila na svim pravnim poslovima (od postupka zapošljavanja novih lica do poslovnog usavršavanja). U Jugoslaviji je pokrenuta transformacija banaka u deoničarska društva krajem 1989. godine. Bila sam angažovana na tom postupku od samog početka. Prvo sam bila uključena u postavljanje organizacione strukture Odeljenja za hartije od vrednosti u koje sam vrlo brzo i prešla da radim. Zajedno sa kolegama radila sam na prvim emisijama akcija i blagajničkih zapisa kao i na svim ostalim poslovima vezanim za hartije od vrednosti i finansijsko tržište.

Dalje usavršavanje:

 • 28. maj 1990. – 2. jun 1990: Specijalistički kurs „Tržište novca i kapitala“ na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.
 • 1990–1991: Specijalističke studije Tržište novca i kapitala na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.
 • januar 1991. – februar 1991: Daiwa Securities Co. Ltd., Tokio and Daiwa Europe Ltd., London, sponzorisali su 5 nedelja trening programa u Londonu za predstavnike finansijskog sektora iz Istočne Evrope. Program je imao za cilj da obuči polaznike u oblasti međunarodnih finansija. Glavne teme su bile:
  • uvod u finansijsko tržište
  • knjigovodstvo, analiza finansijskih izveštaja i kreditna analiza
  • tehnike i izvori projektnog finansiranja
  • korporativne finansije i venture kapital
  • privatizacija
  • tržište kapitala
  • međunarodne organizacije: EBRS, Svetska banka, IFC
  • funkcije i metode korporativnog upravljanja sredstvima
 • 6. jun – 8. jun 1994: Kurs „Finansijsko tržište i instrumenti“ u Novom Sadu.
 • 29. januar – 31. januar 1997: Kurs „Trgovanje fjučersima i organizacija Beogradske berze“
 • 1. decembar – 4. decembar 1997: Kurs „Međunarodno upravljanje rizikom“, u Beogradu, u organizaciji Euromoney
 • 19. mart – 23. mart 2001: oslovni trening za članove Beogradske berze organizovan od strane Atinske berze SA i Support House of Capital Market SA
 • jun 2002, jun 2003: jednonedeljni kurs organizovan od strane CISEF – Ekonomski fakultet, Ljubljana, Slovenija. Glavne teme: ALCO, sredstva, Fx tržište, hartije od vrednosti, analiza rizika.
 • 2004: Projekat: Uvođenje Privatnog penzionog fonda u Srbiji u kooperaciji sa Bearing Point i Udruženjem banaka Srbije.
 • 2006: Razni seminari, okrugli stolovi, treninzi u vezi primene novih zakona u Republici Srbiji (Zakon o stečaju, Zakon o parničnom postupku, Zakon o obezbeđenju i izvršenju i drugi).

Strani jezici:

 • Francuski
 • Engleski
 • Srpski (maternji jezik)

Dodatno angažovanje:

Pored redovnog posla, bila sam predavač na seminaru „Analiza investiranja u hartije od vrednosti“, koji je pohađalo više od 200 finansijskih eksperata. Pisala sam članke za specijalizovane časopise („Berza“, koju publikuje Beogradska berza, „Novac“, „Bankar“ i dr.). Članci su obrađivali različite teme: rad Londonske berze, Tokijske berze, Čikaške robne berze, Rizike u poslovanju sa hartijama od vrednosti, Bankarstvo u Velikoj Britaniji. Poslednje objavljeni članak tretirao je poreski aspekt hartija od vrednosti. Takođe sam imala radove, u saradnji sa koleginicom, na redovnom Miločerskom savetovanju ekonomista (Uloga banaka na tržištu hartija od vrednosti u svetlu zakonskih promena; Standardizacija u trgovanju hartija od vrednosti; Finansijski derivati na razvijenim tržištima; Uloga sektora stanovništva u trgovanju hartijama od vrednosti; Udruženje brokera, kao autonomni regulator).

Član sam Udruženja poslovnih žena Srbije.

Lična interesovanja:

Zaštita životne sredine, posebno ugroženih vrsta. Veliki ljubitelj pasa i mačaka.

Volim muziku, ples i književnost. Pasionirani ljubitelj rekreacije u prirodi.